Wetgeving non-food – januari 2023

02 februari 2023

Schadelijke stoffen – Wet- en regelgeving in de EU
De EC heeft een voorstel voor een herziening van de CLP-verordening gepubliceerd en nieuwe gevarenklassen voor hormoonontregelende stoffen en andere schadelijke chemische stoffen ingevoerd. Q&A over de herziening vindt u hier en u kunt hier feedback geven. FPF meldt dat het EU Hof van Justitie (119 kB) een eerdere beslissing waarbij titaandioxide (TiO2; CAS 13463-67-7) in poedervorm als kankerverwekkend werd geclassificeerd, heeft vernietigd. De EC heeft verordening 2022/2388 gepubliceerd inzake maximumgehalten aan PFAS in bepaalde levensmiddelen. ECHA heeft van vijf nationale autoriteiten, waaronder Nederland, een restrictievoorstel ontvangen om PFAS in het kader van REACH te beperken. De EC meldt dat verordening 2022/2400 inzake POPs op 29 december in werking is getreden. De verordening voert grenswaarden in voor sommige POPs in afval en verscherpt deze voor anderen die al gereguleerd waren. ECHA’s overzicht voor de Unie en verslagen van de lidstaten geven een overzicht van de implementatie van de POPs verordening. Uit het jaarrapport (1,81 MB) van ECHA over de handel in chemische stoffen in het kader van de PIC-verordening (Prior Informed Consent) blijkt dat de EU-export in 2021 met 19% is toegenomen ten opzichte van 2020, voornamelijk als gevolg van Brexit. ECHA meldt dat het volgende handhavingsproject voor REACH gericht zal zijn op naleving bij ingevoerde goederen. EUON heeft een studie (1,32 MB) gepubliceerd over de (bio)afbreekbaarheid en de persistentie van nanomaterialen. Uit een studie (863 kB) van de University of Gothenburg, gepubliceerd in Nature Communications, blijkt dat de regulering van SVHCs is ingegeven door economische belangen. De EC heeft een aanbeveling (270 kB) met bijlage (592 kB) goedgekeurd voor een kader voor "veilig en duurzaam ontwerp" van chemische stoffen en materialen. NL: De regering heeft een rapport (8,57 MB) gepubliceerd met de titel ‘Safe by Design – A design approach for dealing with hazardous substances in products’.

Schadelijke stoffen – Wet- en regelgeving buiten de EU
Albanië: SGS meldt dat de POPs regelgeving is herzien om deze meer in overeenstemming te brengen met de EU. India: In een artikel (1,71 MB), gepubliceerd in Exposure and Health, bespreken RECETOX-onderzoekers de huidige aanpak van hormoonontregelende chemische stoffen (EDCs). Montenegro: SGS meldt dat de lijst van beperkte chemicaliën en POPs is herzien om deze verder in lijn te brengen met de EU. Oekraïne: SGS meldt dat regelgeving over chemische veiligheid en het beheer van chemische producten is gepubliceerd. VK: DEFRA verlengt de UK REACH-termijnen met 3 jaar. VS: Californië: Keller and Heckman meldt dat het California Safer Consumer Products Program is bijgewerkt. CIC heeft de vermelding van BPA als kankerverwekkend onder Prop 65 verworpen. New York: De regering bespreekt verschillende nieuwe eisen die voor 2023 van kracht zijn om consumenten te beschermen tegen schadelijke chemicaliën.

Overige wet- en regelgeving
EU: De EC heeft een voorstel (459 kB) goedgekeurd voor een langere overgangsperiode voor aanpassing aan de nieuwe regels uit de verordening medische hulpmiddelen en Q&A gepubliceerd. De Europese Raad en het EP hebben een voorlopig akkoord bereikt over de verordening inzake machineproducten. De voorgestelde wetgeving zet richtlijn 2006/42/EG om in een verordening. ECMA heeft Best Practice Guidelines for Pharmaceutical Secondary Packaging gepubliceerd. IJsland: Ontwerpregelgeving voor het labelen van nicotineproducten is naar de EC gestuurd. NL: Handelsvergunninghouders die bij een medicijntekort een medicijn tijdelijk in een andere verpakking willen leveren, hebben vanaf 1 januari 2023 toestemming nodig van het CBG. VK: De regering heeft de termijn verlengd voor het aanbrengen van de UKCA-markering.
 

NVC-leden ontvangen deze informatie met alle bijbehorende links in de maandelijkse NVC Members-only Update. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via e-mail of bel: +31-(0)182-512411.