Privacy Statement - NVC Nederlands Verpakkingscentrum

Introductie
NVC Nederlands Verpakkingscentrum (opgericht in 1953) is de vereniging van bedrijven die het belang erkennen van verpakken als activiteit binnen de gehele supply chain van verpakte producten. Het NVC-lidmaatschap, de projecten, de informatiediensten en de opleidingen stimuleren het continu verbeteren van het verpakken.
Zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens vinden wij een belangrijk element van ons huidige en toekomstige functioneren als vereniging. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Dergelijke gegevens worden dan ook niet door ons verkocht dan wel ter beschikking gesteld aan derden. Wij houden ons aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals met ingang van 25 mei 2018 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens
Het NVC is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat het NVC de doeleinden en de middelen voor de verwerking zelf bepaalt en dat zij verantwoordelijk is voor de naleving van de wettelijke vereisten.

Doelen van de verwerking van persoonsgegevens
Als u informatie aanvraagt via onze website en/of zich bij ons aanmeldt, een dienst aanvraagt of telefonisch contact met ons opneemt, dan registreren wij persoonsgegevens van u.
Het NVC verwerkt uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Het NVC verwerkt alleen de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens.
De volgende doelen zijn van toepassing bij de verwerking van persoonsgegevens door het NVC:
- om contact met u te kunnen opnemen;
- om u informatie te sturen;
- voor het aangaan en uitvoeren van (lidmaatschaps-, opleidings-, deelname en overige) overeenkomsten.
Verder gebruiken wij uw persoonlijke gegevens voor relatiebeheer en activiteiten om ons bestand van (medewerkers van) lidbedrijven en overige mogelijk in verpakken geïnteresseerden bij NVC te vergroten en om deze te informeren over onze activiteiten.
Hierbij trachten wij rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie van NVC, kunt u een briefje onder vermelding van ‘blokkering’ sturen naar: het NVC Nederlands Verpakkingscentrum, Postbus 164, 2800 AD Gouda, Nederland.
Wilt u geen e-mail meer ontvangen met betrekking tot de activiteiten en nieuwtjes van het NVC, dan kunt u gebruik maken van de afmeldmogelijkheid die is opgenomen in iedere nieuwsbrief die het NVC verstuurt.

Rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens
Volgens de wetgeving mag het NVC alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor één van de wettelijke grondslagen geldt. Het NVC hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

  • in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst;
  • om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving);
  • in verband met de gerechtvaardigde belangen van het NVC, waarbij het NVC erop let dat de impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is. Zo worden onder andere persoonsgegevens verwerkt in verband met:
    • het maken van studies, modellen en statistieken;
    • de uitoefening en de verdediging van de rechten van het NVC bijvoorbeeld bij geschillen;
    • het beheer van ledengegevens of ondersteuning daarvan, inclusief de aanmaak van segmenten en profielen voor het beheer van leden of voor het detecteren van behoeften van leden.

Website en Cookies
Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals het aantal bezoekers op een web-pagina. Het doel hiervan is de inrichting van de website te optimaliseren.
U kunt in uw browser cookies buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor uw gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet meer toegankelijk voor u zijn.
Op de website treft u links aan naar andere websites, bijvoorbeeld in de online NVC Buyers’ Guide of als achtergrondinformatie bij door ons geselecteerde (verpakkings)nieuwsberichten. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het Privacy Statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Beveiliging van persoonsgegevens
Het NVC heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
Het NVC heeft een informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld en met inachtneming daarvan fysieke, organisatorische en elektronische maatregelen getroffen.

Uitwisseling van persoonsgegevens
Het doorgeven en ontvangen van persoonsgegevens binnen het NVC
Het NVC kan uw (persoons- en bedrijfs-)gegevens uitwisselen binnen de vereniging.
Het NVC ziet erop toe dat de Europese normen van gegevensbescherming op persoonsgegevens worden toegepast.
Het NVC kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer personen of bedrijven persoonsgegevens aan lokale autoriteiten moeten bezorgen, conform geldende wettelijke verplichtingen.

Het doorgeven en ontvangen van gegevens buiten het NVC
Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens kan met zich meebrengen dat wij persoonsgegevens delen met andere organisaties. Voor zover er geen sprake is van uw expliciete toestemming of wettelijke verplichting, gebeurt deze uitwisseling van gegevens uitsluitend op basis van de uitvoering van de overeenkomst tussen u en het NVC of wanneer het NVC hiervoor een gerechtvaardigd belang heeft.

Geen commercieel gebruik
Het NVC zal uw persoons- en bedrijfsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden voor niet-NVC activiteiten, behalve zoals beschreven in deze privacyverklaring of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens
Door het meedelen van uw persoons- en bedrijfsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn. Het NVC kan u bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief iedere toegang tot de NVC Activiteiten ontzeggen.

Bewaren van persoonsgegevens
Het NVC bewaart persoons- en bedrijfsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

Uw privacyrechten
U heeft recht op inzage in uw persoons- en bedrijfsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoons- en bedrijfsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens.
Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken.
U kunt uw schriftelijke verzoeken dan wel vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken sturen aan:
NVC Nederlands Verpakkingscentrum
Stationsplein 9k
2801 AK Gouda
Nederland
U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord.

U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.
Wilt u meer weten over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)? Kijk op wetten.overheid.nl.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Check daarom regelmatig het Privacy Statement voor een update van ons privacy-beleid.
Vragen
Als u nog vragen heeft over ons privacybeleid, neemt u dan contact op met het NVC-verenigingsbureau in Gouda, Nederland.

Laatste update: 24 mei 2018