Wetgeving non-food – januari 2020

12 februari 2020

REACH
FPF meldt dat de EC een ontwerp uitvoeringsverordening heeft gepubliceerd over de verplichting voor bedrijven om gegevens over onder REACH geregistreerde chemische stoffen up-to-date te houden. Feedback was mogelijk tot 15 januari 2020. ECHA meldt ook dat de volledigheidscontrole, die in april 2020 van start gaat, zal worden uitgebreid tot chemische veiligheidsrapporten. De UBA heeft een rapport (4,01 MB) gepubliceerd "REACH: Improvement of guidance and methods for the identification and assessment of PMT/vPvM substances" PMT staat voor persistent, mobiel en toxisch en vPvM voor zeer persistent en zeer mobiel.
ECHA heeft een lijst gepubliceerd van meer dan 21.000 geregistreerde REACH-stoffen die in zijn chemische universum in kaart zijn gebracht. De stoffen zijn op basis van regelgeving in vijf groepen onderverdeeld. Een inspectierapport (1,09 MB) van ECHA laat zien dat 12% van de producten SVHCs bevatten. 88% van de leveranciers hiervan geeft onvoldoende informatie aan hun klanten. Het EU-project AskREACH heeft een database ontwikkeld waarin leveranciers informatie over SVHCs in hun artikelen kunnen ingeven. Onlangs kondigde AskREACH de lancering van een smartphone-app aan, waarmee consumenten toegang krijgen tot de informatie en verzoeken kunnen indienen voor artikelen die ze niet in de database vinden.

Nanomaterialen
Vanaf 1 januari 2020 zijn bijgewerkte REACH-bijlagen van toepassing waarin nanovormen worden geïntroduceerd. ECHA heeft twee richtsnoeren geactualiseerd (scroll naar beneden) met adviezen voor bedrijven die registratiedossiers opstellen voor nanovormen. In november 2019 heeft ECHA een webinar georganiseerd over de nieuwe informatievereisten. In een rapport (8,13 MB) van het EU JRC worden meetopties en -factoren geschetst waarmee rekening moet worden gehouden bij het bepalen of een materiaal een nanomateriaal is. Het kan ook nuttig zijn voor bedrijven die hun nanovormen in het kader van REACH registreren.

Classificatie, etikettering en verpakking – CLP
Uit een rapport (686 kB) van ECHA blijkt dat 44% van de gevaarlijke mengsels niet in overeenstemming is met CLP. ECHA heeft aangekondigd dat de gewijzigde CLP-bijlage VIII in de OJ is gepubliceerd. Hierin wordt de eerste conformiteitsdatum voor geharmoniseerde rapportage aan vergiftigingencentra uitgesteld tot 1 januari 2021. ECHA heeft ook aangekondigd dat de Poison Centre Notification database klaar is voor gebruik.

Hormoonontregelaars (EDCs) en poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS)
De EC heeft een publieksraadpleging over EDCs gelanceerd. Sluitingsdatum is 9 maart 2020. Op 8 november 2019 heeft de EC het eerste jaarlijkse forum over EDCs gehouden. Een opname is gepubliceerd. In een artikel in Nature Reviews Endocrinology identificeert een groep wetenschappers 10 belangrijke kenmerken van EDCs. Universiteit Utrecht onderzoek laat zien dat baby’s in de baarmoeder worden blootgesteld aan een breed scala aan EDCs.
De Rijksoverheid meldt dat een voorstel van Nederland voor een EU verbod op PFAS in alle niet-essentiële toepassingen in de EU Milieuraad is besproken op 19 december 2019. Het voorstel heeft ruime steun gekregen. Een briefing van EEA geeft een overzicht van de bekende en potentiële risico's van PFAS voor de menselijke gezondheid en het milieu in Europa. Het BfR heeft vragen en antwoorden (in het Duits) met betrekking tot PFAS gepubliceerd.

Vervanging van giftige chemicaliën
Chemsec heeft haar Substitute It Now (SIN) List, bijgewerkt, een compilatie van meer dan 900 giftige chemicaliën die vermeden zouden moeten worden in de wereldwijde toeleveringsketens. De nieuw toegevoegde stoffen zijn onder andere PFAS en nanomaterialen.

NVC-leden ontvangen deze informatie met alle bijbehorende links in de maandelijkse NVC Members-only Update. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via e-mail of bel: +31-(0)182-512411.