Wetgeving non-food – oktober 2022

01 november 2022

Schadelijke stoffen – wet- en regelgeving
McKinsey heeft een artikel gepubliceerd over regelgeving voor chemische stoffen in de EU en de VS.
EU: Het Europees Parlement (EP) heeft nieuwe regelgeving aangenomen inzake persistente organische verontreinigende stoffen (POPs) en het beheer van afval dat deze stoffen bevat. Het EP heeft ook een video gemaakt waarin uitgelegd wordt wat POPs zijn, waarom ze gevaarlijk zijn en welke veranderingen in de wetgeving het EP wil.
De EC heeft een raadpleging geopend over een ontwerpwijziging van bijlage XVII van de REACH-verordening betreffende CMR-stoffen. De feedbackperiode loopt tot 10 november 2022.
Volgens een rapport (472 kB) van ECHA heeft de EU in het kader van de PIC-verordening (Prior Informed Consent) in de periode 2020-2021 bijna 20.000 kennisgevingen voor de uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen naar 156 niet-EU-importerende landen gestuurd, 23% meer dan in 2018-2019. Op grond van PIC moet de EU deze kennisgevingen van uitvoer verstrekken aan de autoriteiten van niet-EU-importerende landen. Ze bevatten informatie over waarheen en voor welk gebruik onder PIC vallende gevaarlijke chemische stoffen worden geëxporteerd en geven informatie over hun gevaarlijke eigenschappen. Onderdeel hiervan is hoe ze veilig kunnen worden opgeslagen, vervoerd, gebruikt en afgevoerd.
Een recente analyse (771 kB) van ECHA schat dat in 2021 het gecombineerde volume SVHCs dat op de EU-markt wordt gebracht 45% minder is dan in 2010. Zo zou de productie en invoer van vijf ftalaten (BBP, DBP, DIBP, DEHP en diisopentylftalaten) en trichloorethyleen in ruwweg tien jaar tijd met meer dan 90% zijn afgenomen.
VS: Keller and Heckman meldt dat het OEHHA een notice of proposed rulemaking heeft gepubliceerd die een Proposition 65 No Significant Risk Level (NSRL) voor antimoontrioxide vaststelt. Prop 65 is een 'right-to-know'-wet die vereist dat individuen een duidelijke en redelijke waarschuwing krijgen voordat ze aan bepaalde chemische stoffen worden blootgesteld.

Plastics en menselijke gezondheid
De WHO heeft een rapport (5,89 MB) gepubliceerd over blootstelling aan nano- en microplasticdeeltjes via voeding en inademing en de mogelijke gevolgen voor de menselijke gezondheid.
Uit een nieuwe studie van de University of Eastern Finland blijkt dat sla nanoplastics uit de bodem kan opnemen en in de voedselketen kan brengen. De aanwezigheid van kleine plastic deeltjes in de bodem kan in verband worden gebracht met een potentieel gezondheidsrisico voor herbivoren en mensen als deze bevindingen ook gelden voor andere planten en gewassen. Een artikel (7,48 MB) over de studie is gepubliceerd in Nano Today.
FPF bespreekt drie studies naar microplastics in de menselijke placenta. De studies kijken naar de locatie van microplastics in de placenta, de mogelijke bronnen en de gevolgen voor de gezondheid.
ACS heeft een artikel (8,41 MB) gepubliceerd in Environmental Science & Technology over HKBU onderzoek waaruit blijkt dat nanoplastics lever- en longcellen kunnen binnendringen en hun reguliere processen kunnen verstoren.
Uit een studie (6,68 MB) van Minderoo Foundation blijkt dat de reeks schadelijke effecten van plastic aanleiding kan zijn voor mogelijk kolossale aansprakelijkheidsclaims tegen de petrochemische industrie.
 

NVC-leden ontvangen deze informatie met alle bijbehorende links in de maandelijkse NVC Members-only Update. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via e-mail of bel: +31-(0)182-512411.