Algemene Voorwaarden NVC

ALGEMENE VOORWAARDEN
van
VERENIGING NEDERLANDS VERPAKKINGSCENTRUM
gevestigd te Gouda

Artikel 1: ALGEMEEN
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met betrekking tot alle uit te voeren werkzaamheden en levering van daarmee verband houdende materialen en tevens alle overeenkomsten van koop en verkoop van VERENIGING NEDERLANDS VERPAKKINGSCENTRUM gevestigd en kantoorhoudende te Gouda, in de
voorwaarden verder aan te duiden als: “NVC”.

Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door NVC zijn aanvaard.

Artikel 2: DEFINITIE
Onder opdrachtgever/koper/deelnemer wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, iedere natuurlijke of rechtspersoon, al dan niet lid van NVC, die met NVC een overeenkomst heeft afgesloten respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en hun erfgenamen.

Artikel 3: TOEPASSELIJKHEID
Indien opdrachtgever/koper/deelnemer bij de acceptatie van het door NVC gedane aanbod uitdrukkelijk de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden weerspreekt en naar eigen Algemene Voorwaarden verwijst, wordt het aanbod van NVC geacht niet te zijn aanvaard.
Indien opdrachtgever/koper/deelnemer bij de aanvaarding van het aanbod van NVC de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden niet uitdrukkelijk weerspreekt, kunnen mogelijke leveringsvoorwaarden, verkoopvoorwaarden c.q.
inkoopvoorwaarden van opdrachtgever/koper/deelnemer nimmer van toepassing zijn.

Te allen tijde zal gelden dat leverings-, verkoop- c.q. inkoopvoorwaarden van opdrachtgever/koper/deelnemer slechts dan voor NVC bindend zullen kunnen zijn, indien NVC zulks uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

Artikel 4: AANBIEDINGEN
lid 1
Aanbiedingen welke van NVC uitgaan zijn als bindend bedoeld. Zij zijn vrijblijvend, voorzover uit de omstandigheden van het geval het tegendeel niet ondubbelzinnig mocht blijken.

lid 2
Alle bij de aanbieding door NVC verstrekte prijslijsten, brochures, folders en andere gegevens worden door NVC zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn slechts voor NVC bindend, indien dit uitdrukkelijk door NVC schriftelijk aan opdrachtgever/koper/deelnemer is bevestigd.

lid 3
NVC behoudt zich het recht voor om opdrachten en inschrijvingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

lid 4
NVC behoudt zich het recht voor om in geval van onvoldoende deelname, zulks uitsluitend ter beoordeling van NVC, de met
opdrachtgever/koper/deelnemer gesloten overeenkomst te ontbinden.

lid 5
De aanbiedingen van NVC zijn gebaseerd op uitvoering van de aangeboden werkzaamheden en leveranties van eventueel daarbij benodigde materialen onder normale omstandigheden en gedurende voor NVC normale werktijden.

lid 6
NVC is niet verplicht voorheen aangeboden werkzaamheden te verrichten indien dergelijke werkzaamheden zoals cursussen, congressen, symposia en trainingen uit het programma zijn genomen of om enige andere reden uit het cursusprogramma van NVC zijn komen te vervallen.

Artikel 5: ACCEPTATIE
lid 1
Acceptatie van de aanbieding van NVC door opdrachtgever/koper/deelnemer vindt plaats door schriftelijke aanmelding c.q. bestelling bij NVC.
Aanvaarding kan eveneens per telefax geschieden.

lid 2
Later gemaakte aanvullende afspraken c.q. wijzigingen van de afspraken zijn voor NVC slechts bindend indien deze door NVC schriftelijk aan opdrachtgever/koper/deelnemer zijn bevestigd.

lid 3
Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging door NVC wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

Artikel 6: BEVOEGDHEID
De bevoegdheid tot het sluiten van voor NVC bindende overeenkomsten is uitsluitend voorbehouden aan leden van de directie van NVC. Vertegenwoordigers, agenten of andere personen die niet tot de directie van NVC behoren, bezitten niet de bevoegdheid tot afsluiting van voor NVC bindende overeenkomsten, tenzij zulks door de directie van NVC schriftelijk aan
opdrachtgever/koper/deelnemer is bevestigd.

Artikel 7: AUTEURSRECHT
De door NVC in het kader van de aanbieding danwel gesloten overeenkomst vervaardigde of verstrekte software, computerprogrammatuur, uitgegeven syllabi, boeken, brochures, publicaties, cursusmateriaal in de ruimste zin van
het woord, tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, gereedschappen en dergelijke blijven haar eigendom ook al heeft NVC daarvoor aan opdrachtgever/koper/deelnemer kosten in rekening gebracht.
Voor zover op de hierboven bedoelde goederen de Auteurswet 1912 van toepassing is, is NVC de auteursrechthebbende met alle daar uit voortvloeien de rechten.
Opdrachtgever/koper/deelnemer staat er voor in dat door NVC ter beschikking gestelde zaken, waar zoals hierboven bedoeld, niet dan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van NVC worden gekopieerd, aan derden vertoond, bekend gemaakt of gebruikt op welke wijze dan ook en in de ruimste zin des woords.
Indien opdrachtgever/koper/deelnemer deze verplichting niet nakomt, danwel sprake is zijnerzijds van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verbintenis, is opdrachtgever/koper/deelnemer verplicht de daaruit voortvloeiende schade aan NVC te vergoeden.

Artikel 8: PRIJZEN/HONORARJUM
lid 1
De door NVC geoffreerde prijzen zijn, indien niet anders vermeld, exclusief omzetbelasting en worden vooraf aan opdrachtgever/koper/deelnemer medegedeeld.

lid 2
In het geval na het sluiten van de overeenkomst tussen NVC en opdrachtgever/koper/deelnemer sprake is van wijziging van de hoogte van de omzetbelasting, lonen, overige belastingen, invoerrechten, heffingen, premies voor de werknemersverzekeringen, premies voor de volksverzekeringen en of andere lasten opgelegd van overheidswege c.q. na de totstandkoming van een nieuwe CAO, ook al geschiedt zulks in gevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, is NVC gerechtigd de overeengekomen prijs met inachtneming van de eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften te
wijzigen, indien en voorzover deze wijzigingen van invloed zijn c.q. kunnen zijn op de uitvoering van deze overeenkomst.

Artikel 9: RECLAMES
lid 1
In geval opdrachtgever/koper/deelnemer klachten heeft over de aan haar geleverde zaken en diensten, dient opdrachtgever/koper/deelnemer dit binnen uiterlijk acht dagen na levering of deelname schriftelijk gemotiveerd aan
NVC mee te delen, bij gebreke waarvan opdrachtgever/koper/deelnemer geacht wordt akkoord te gaan met het geleverde, c.q. de verrichtte werkzaam heden.

lid 2
Indien aan opdrachtgever/koper/deelnemer echter andere dan de bestelde en/of beschadigde zaken zijn geleverd, anders dan een beschadiging door postverzending, kan opdrachtgever/koper/deelnemer deze zaken aan NVC retourneren. De te retourneren zaken dienen deugdelijk verpakt te zijn. Na ontvangst van de geretourneerde zaken zal NVC zo spoedig mogelijk mededelen of de klacht gegrond is en in het bevestigende geval tot herlevering overgaan.
In dat geval komen de kosten van de retournering voor rekening van NVC.

Artikel 10: BEDRIJFSINTERNE EN BEDRIJFSEXTERNE OPLEIDINGEN
lid 1
Onder bedrijfsinterne en bedrijfsexterne opleidingen worden mede verstaan workshops, practica, studiedagen, cursussen, congressen al dan niet in samenwerking met derden georganiseerd en al dan niet door NVC onder de naam NVC Opleidingen aangeboden.

lid 2
NVC behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelname zulks enkel ter beoordeling van NVC de gesloten overeenkomst te annuleren.
NVC zal daarvan aan opdrachtgever/koper/deelnemer direct schriftelijk informatie doen toekomen. Eventuele door opdrachtgever/koper/deelnemer aan NVC reeds verrichtte betalingen zullen door NVC worden terugbetaald.

lid 3
Mocht opdrachtgever/koper/deelnemer verhinderd zijn, kan opdrachtgever/koper/deelnemer in zijn plaats een collega laten deelnemen mits deze in het bezit is van een bewijs van inschrijving.

lid 4
Tenzij op de brochure van NVC of in de leveringsovereenkomst anders is vermeld, geldt voor de annulering door opdrachtgever/koper/deelnemer de navolgende regeling.
Opdrachtgever/koper/deelnemer kan tot drie weken vóór de datum van het plaatsvinden c.q. de aanvang van de bedrijfsinterne of bedrijfsexterne opleiding annuleren. Annulering dient plaats te vinden bij aangetekend schrijven.
De datum van ontvangst van dit aangetekend schrijven door NVC is beslissend voor het bepalen van het tijdstip van annulering.
Bij annulering tot drie weken vóór de datum van het evenement, is NVC gerechtigd voor administratiekosten 15% van de kosten met een minimum van Euro 45,00 exclusief BTW in rekening te brengen.
In geval van annulering binnen drie weken voor de datum van het evenement, zijn de volledige kosten verschuldigd.

lid 5
Tenzij één en ander op de brochure van NVC anders is vermeld, zijn de door NVC geoffreerde prijzen inclusief koffie, thee en - in voorkomende gevallen - aperitief en lunches. Tenzij anders is vermeld, is bij deze prijs tevens inbegrepen
het cursusmateriaal dat aan opdrachtgever/koper/deelnemer tijdens de bedrijfsinterne c.q. bedrijfsexterne opleiding zal worden uitgereikt.

lid 6
Bij niet tijdige betaling behoudt NVC zich het recht voor om opdrachtgever/koper/deelnemer geen toegang tot de bedrijsinterne c.q. bedrijfsexterne opleiding te verlenen.

lid 7
Opdrachtgever/koper/deelnemer heeft slechts het recht het cursusmateriaal uitsluitend ten eigen behoeve aan te wenden en te gebruiken.
Opdrachtgever/koper/deelnemer staat er voor in dat de deelnemers aan deze voorwaarden worden gebonden.

lid 8
NVC behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om af te wijken van de in schriftelijke aankondigingen/brochures aangegeven volgorde en/of inhoud van het programma.

lid 9
NVC behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de bedrijfsinterne c.q. bedrijfsexterne opleiding belemmeren en/of bemoeilijken, mede gelet op het belang van de overige deelnemers van verdere deelneming aan de bedrijfsinterne c.q. bedrijfsexterne opleiding uit te sluiten.
Uitsluiting in dit geval laat de verplichting tot betaling van het cursusgeld door opdrachtgever/koper/deelnemer onverlet.

Artikel 11: OVERMACHT/NIET TOEREKENBARE TEKORTKOMING
lid 1
Indien aan de zijde van NVC in de uitvoering van de overeenkomst sprake is van een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) is NVC gerechtigd, zonder rechterlijke tussenkomst, te vorderen dat de overeenkomst aan de
omstandigheden wordt aangepast, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, danwel door de rechter te doen ontbinden, zonder dat NVC tot enige vergoeding van schade aan opdrachtgever/koper/deelnemer of garantie gehouden zal zijn.

lid 2
Onder een tekortkoming, die aan NVC niet kan worden toegerekend, wordt verstaan elke van de wil van NVC onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst reeds te voorzien, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert of vertraagt alsmede, voorzover daaronder niet reeds begrepen, oproer, epidemie, brand, verkeersstoringen, werkstaking, uitsluiting, verlies of beschadiging bij transport, ongeval of ziekte van in dienst van NVC zijnd personeel of van andere personen waarvan NVC zich bedient (sprekers, inleiders, docenten), beperking van de invoer of andere beperkingen van overheidswege, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog en iedere andere ernstige storing binnen het bedrijf van NVC of haar toeleverancier, op welke wijze dan ook.

lid 3
In geval sprake is van overmacht als bedoeld in leden 1 en 2 van deze bepaling in die zin dat een inleider, cursusleider of docent niet in staat is om zijn medewerking te geven aan de bedrijfsinterne c.q. bedrijfsexterne opleiding of indien de opgegeven lokatie niet beschikbaar of bereikbaar is, zal NVC al het mogelijke doen om voor een vervangende inleider c.q. cursusleider of docent of lokatie zorg te dragen.

lid 4
Is sprake van overmacht zoals in deze bepaling bedoeld en kiest NVC er voor de overeenkomst te ontbinden en dus tot annulering over te gaan, is NVC verplicht om eventueel door opdrachtgever/koper/deelnemer vooruit betaalde cursusgelden te restitueren.

Artikel 12: DUUROVEREENKOMSTEN
lid 1
Indien NVC met opdrachtgever/koper/deelnemer een overeenkomst sluit, die niet in het verrichten van een eenmalige hoeveelheid werkzaamheden voorziet, doch die voorziet in het door NVC periodiek of anderszins regelmatig verrichten van
werkzaamheden, geldt een zodanige overeenkomst voor de uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen periode of bij gebreke van zodanige overeenkomst voor een periode van één jaar.

lid 2
Een dergelijke overeenkomst wordt voor onbepaalde tijd verlengd zonder dat terzake enige formaliteit zal zijn vereist, totdat de overeenkomst door één van beide partijen met inachtneming van een uitdrukkelijk overeen te komen opzegtermijn, schriftelijk zal zijn beëindigd.

lid 3
Wanneer opdrachtgever/koper/deelnemer een met NVC gesloten duurovereenkomst, waarbij een vaste duur is overeengekomen, tussentijds opzegt, blijft opdrachtgever/koper/deelnemer verplicht om NVC een vergoeding te betalen ter compensatie van de ten gevolge van de tussentijdse beëindiging voor NVC doorlopende algemene kosten (dekkingsbijdrage ten behoeve van de algemene kosten).

Artikel 13: TOEREKENBARE TEKORTKOMING VAN OPDRACHTGEVER/KOPER/DEELNEMER
Indien opdrachtgever/koper/deelnemer tijdens de duur van de overeenkomst niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor opdrachtgever/koper/deelnemer uit de met NVC gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging en liquidatie van opdrachtgever/koper/deelnemer danwel diens onderneming, is NVC zondermeer gerechtigd aan opdrachtgever/koper/deelnemer een buitengerechtelijke ontbindingsverklaring toe te zenden.
In dat geval is NVC niet verplicht tot enige schadevergoeding of garantie en blijft NVC gerechtigd van opdrachtgever/koper/deelnemer betaling te eisen van de overeengekomen cursusgelden verminderd met hetgeen daarin is
berekend voor het niet uitgevoerde gedeelte van de werkzaamheden en met eventueel reeds betaalde termijnen en verhoogd met vergoeding van door NVC geleden c.q. nog te lijden schade.

Artikel 14: AANSPRAKELIJKHEID
lid 1
NVC is niet aansprakelijk voor door opdrachtgever/koper/deelnemer geleden schade ten gevolge van redactionele en/of inhoudelijke onjuistheden en/of onvolledigheden in de door en/of namens NVC geleverde zaken en/of diensten.

lid 2
Mocht op grond van wettelijke bepalingen vastgesteld worden dat NVC aansprakelijk is, zo zal deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt zijn tot het verzekerde danwel in redelijkheid verzekerbare deel c.q. verzekerde danwel in redelijkheid verzekerbare bedrag. Voor het niet verzekerde danwel in redelijkheid onverzekerbare deel van door opdrachtgever/koper/deelnemer geleden schade wordt aansprakelijkheid uitdrukkelijk uitgesloten.

lid 3
Indien aan de zijde van NVC sprake is van aansprakelijkheid en NVC zich tegen de vermogensrechtelijke gevolgen daarvan niet heeft verzekerd danwel in redelijkheid niet heeft kunnen verzekeren, zo zal de aansprakelijkheid van NVC te allen tijde beperkt zijn tot het bedrag dat door opdrachtgever/koper/deelnemer betaald wordt in het kader van de bestaande overeenkomst.

Artikel 15: GARANTIE
NVC verplicht zich in het kader van de aan haar verstrekte opdracht c.q. de te geven cursus/bedrijfsopleiding naar beste weten en kunnen tot uitvoering over te gaan, zonder dat NVC met mondelinge of schriftelijke adviezen informatie en/of kennisoverdracht een bepaald resultaat kan garanderen.

Artikel 16: EIGENDOMSVOORBEHOUD
lid 1
Terzake van alle door NVC gemaakte werken, geleverde boeken, syllabi en andere geschriften, worden uitdrukkelijk alle eigendomsrechten voorbehouden tot op het tijdstip dat door NVC betaling van het overeengekomen bedrag van
opdrachtgever/koper/deelnemer heeft ontvangen. Dit laat overigens onverlet hetgeen bepaald is in deze Algemene Voorwaarden in artikel 6 met betrekking tot de auteursrechten.

lid 2
In geval van niet-betaling van een opeisbaar bedrag, schorsing van betaling, aanvraag van surséance van betaling, faillissement, ondercuratelestelling, of welke andere vorm van bewindvoering dan ook, overlijden of liquidatie van zaken van opdrachtgever/koper/deelnemer, heeft NVC het recht om zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en het niet of niet geheel betaalde opeisbare bedrag en alle eigendommen terug te vorderen c.q. terug te halen onder verrekening van het eventueel reeds betaalde doch onverminderd de rechten van NVC op vergoeding van schade veroorzaakt door verlies of schade aan eigendommen van NVC.

Artikel 17: FACTURERING EN BETALING
lid 1
NVC zal de facturen verzenden naar het door opdrachtgever/koper/deelnemer opgegeven factuuradres, hetgeen overigens de eigen betalingsverplichting van opdrachtgever/koper/deelnemer jegens NVC onverlet laat.

lid 2
Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling van de door NVC verzonden facturen netto contant bij inschrijving/opdrachtverlening te geschieden zonder enige korting of schuldvergelijking of middels storting danwel overmaking op een door NVC aangewezen bank of girorekening en wel binnen 21 dagen na verzenddatum van de factuur.

lid 3
Bij niet-tijdige betaling is opdrachtgever/koper/deelnemer op grond van de wet aan NVC de wettelijke rente verschuldigd.

lid 4
Alle door opdrachtgever/koper/deelnemer verrichtte betalingen strekken Primair tot voldoening van eventuele rente en van door NVC gemaakte administratie/invorderingskosten en worden daarna verrekend met de verschuldigde hoofdsom.

lid 5
Onverminderd het in deze bepaling overigens bepaalde is NVC in geval van niet of niet-tijdige betaling danwel niet of niet-behoorlijke nakoming van enige op opdrachtgever/koper/deelnemer rustende verplichting gerechtigd de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden en verdere leveranties te staken c.q. de nakoming van de verplichtingen van NVC op te schorten onverminderd het recht van NVC op schadevergoeding.

lid 6
NVC is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling, contante betaling danwel zekerheid voor de betaling van opdrachtgever/koper/deelnemer te verlangen.

lid 7
In geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verbintenis door opdrachtgever/koper/deelnemer door niet of niet-tijdig te betalen is NVC gerechtigd alle kosten verbonden aan de invordering van het bedrag, zowel de buitengerechtelijke als gerechtelijke, op opdrachtgever/koper/deelnemer te verhalen. Buitengerechtelijke incassokosten zijn door opdrachtgever/koper/deelnemer verschuldigd op het moment dat NVC ten behoeve van de invordering rechtskundige hulp van derden heeft ingeroepen. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op het incassotarief, geadviseerd of te adviseren door de Nederlandse Orde van Advocaten, echter met een minimum van Euro 23,00 exclusief omzetbelasting per factuur.
Door de niet-tijdige voldoening door opdrachtgever/koper/deelnemer van de schuld, wordt de gehele schuld van opdrachtgever/koper/deelnemer aan NVC, ook het niet vervallen gedeelte, terstond en ineens opeisbaar.

Artikel 18: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
lid 1
Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden gebed of gedeeltelijk van toepassing zijn, is uitsluitend toepasselijk het Nederlands recht.

lid 2
Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige Algemene Voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn of andere overeenkomsten van welke zodanige overeenkomsten een uitvloeisel mochten zijn, worden berecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement Utrecht, tenzij opdrachtgever/koper/deelnemer binnen één maand nadat NVC zich schriftelijk jegens opdrachtgever/koper/deelnemer op
dit beding heeft beroepen, voor de beslechting van het geschil de volgens de wet bevoegde rechter heeft gekozen.

********