Algemene Cursusvoorwaarden

Algemene Cursusvoorwaarden
van
Vereniging Nederlands Verpakkingscentrum NVC
gevestigd aan het Stationsplein 9k te Gouda
gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Utrecht,
op 16 januari 1997 onder nummer 9/1997.
  
lid 1
Onder bedrijfsinterne en bedrijfsexterne opleidingen worden mede verstaan workshops, practica, studiedagen, cursussen, congressen al dan niet in samenwerking met derden georganiseerd en al dan niet door NVC onder de naam NVC Opleidingen aangeboden.

lid 2
NVC behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelname zulks enkel ter beoordeling van NVC de gesloten overeenkomst te annuleren. NVC zal daarvan aan opdrachtgever/koper/ deelnemer direct schriftelijk informatie doen toekomen. Eventuele door opdrachtgever/koper/ deelnemer aan NVC reeds verrichte betalingen zullen door NVC worden terugbetaald.

lid 3
Mocht opdrachtgever/koper/deelnemer verhinderd zijn, kan opdrachtgever/koper/deelnemer in zijn plaats een collega laten deelnemen mits deze in het bezit is van een bewijs van inschrijving.

lid 4
Tenzij op de brochure van NVC of in de leveringsovereenkomst anders is vermeld, geldt voor de annulering door opdrachtgever/koper/deelnemer de navolgende regeling. Opdrachtgever/koper/deelnemer kan tot drie weken vóór de datum van het plaatsvinden c.q. de aanvang van de bedrijfsinterne of bedrijfsexterne opleiding annuleren. Annulering dient plaats te vinden bij aangetekend schrijven. De datum van ontvangst van dit aangetekend schrijven door NVC is beslissend voor het bepalen van het tijdstip van annulering. Bij annulering tot drie weken vóór de datum van het evenement, is NVC gerechtigd voor administratiekosten 15% van de kosten met een minimum van 45 euro exclusief BTW in rekening te brengen. In geval van annulering binnen drie weken voor de datum van het evenement, zijn de volledige kosten verschuldigd.

lid 5
Tenzij één en ander op de brochure van NVC anders is vermeld, zijn de door NVC geoffreerde prijzen inclusief koffie, thee en - in voorkomende gevallen -aperitief en lunches. Tenzij anders is vermeld, is bij deze prijs tevens inbegrepen het cursusmateriaal dat aan opdrachtgever/koper/deelnemer tijdens de bedrijfsinterne c.q. bedrijfsexterne opleiding zal worden uitgereikt.

lid 6
Bij niet tijdige betaling behoudt NVC zich het recht voor om opdrachtgever/koper/deelnemer geen toegang tot de bedrijfsinterne c.q. bedrijfsexterne opleiding te verlenen.

lid 7
Opdrachtgever/koper/deelnemer heeft slechts het recht het cursusmateriaal uitsluitend ten eigen behoeve aan te wenden en te gebruiken. Opdrachtgever/koper/deelnemer staat er voor in dat de deelnemers aan deze voorwaarden worden gebonden.

lid 8
NVC behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om af te wijken van de in schriftelijke aankondigingen/brochures aangegeven volgorde en/of inhoud van het programma.

lid 9
NVC behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de bedrijfsinterne c.q. bedrijfsexterne opleiding belemmeren en/of bemoeilijken, mede gelet op het belang van de overige deelnemers van verdere deelneming aan de bedrijfsinterne c.q. bedrijfsexterne opleiding uit te sluiten. Uitsluiting in dit geval laat de verplichting tot betaling van het cursusgeld door opdrachtgever/ koper/deelnemer onverlet.